Naujienos

Iki sausio 1 d. dar galima registruoti prekės ženklą mažesniais mokesčiais

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja nauja Prekių ženklų įstatymo redakcija, kuria įgyvendinamos Europos Sąjungos prekių ženklų direktyvos 2015/2436 nuostatos. Jos atneša naujovių ir iššūkių prekių ženklų registracijos ir apsaugos srityje, kurių kelios pagrindinės – panaikinamas grafinis ženklo atvaizdavimas, atsiranda sertifikavimo ženklai, ginčai dėl prekių ženklų bus nagrinėjami Valstybiniame patentų biure.  Atkreipiame dėmesį, kad keičiasi ir prekių ženklų mokesčiai – dauguma jų didėja, tad verslui, siekiančiam subalansuoti išlaidas, vertėtų paskubėti registruoti prekių ženklus dar šių metų gruodį.

Apibendrinus įstatymų pakeitimus, prekių ženklų savininkams atsiveria naujos galimybės registruoti ženklus, analizuoti ir kurti strategijas ginant savo prekių ženklų bei tikėtis lengvesnio ir spartesnio administracinio proceso rezultatui pasiekti.

Didėja mokesčiai, atsiranda naujų mokesčių

Nauja Prekių ženklų įstatymo redakcija numato didesnius su prekių ženklais susijusius mokesčius. Tai susiję ir su pokyčiais, kurie dėl naujojo prekių ženklų reguliavimo atsiranda Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimo įstatyme. Šis mokesčių įstatymas taip pat įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

Pavyzdžiui, pagrindinis mokestis už prekių ženklo įregistravimą, kai paraiškoje yra nurodyta viena prekių ar paslaugų klasė, didėja nuo 138 EUR iki 180 EUR. Šis mokestis didinamas, kadangi sujungiami šiuo metu taikomi du mokesčiai (paraiškos padavimo ir prekių ženklo įregistravimo),

Už kiekvieną paraiškoje nurodytą antrą ir paskesnę prekių ar paslaugų klasę mokamas papildomas mokestis, kuris didėja nuo 34 EUR iki 40 EUR. Mokesčiai už apeliacijos pareiškimą didėja nuo 34 iki 60 EUR, už protesto padavimą – nuo 92 iki 160 EUR.

Įvedami nauji mokesčiai, kuriais apmokestinamos naujos paslaugos: skubi prekių ženklo paraiškos ekspertizė –  150 EUR, prašymai dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančiais ar panaikinimo nagrinėjimo Valstybinio patentų biuro Apeliaciniame skyriuje – 180 EUR.

Gruodžio mėnesį dar galima spėti registruoti naujus prekių ženklus ar apsvarstyti jau įregistruotų prekių ženklų gynybos strategiją bei išlaidas.

Panaikinamas grafinis ženklo atvaizdavimas

Šiuo metu galiojanti Prekių ženklų redakcija numato, kad norint užregistruoti prekių ženklą, jį turi sudaryti elementai, kuriuos galima pavaizduoti grafiškai. Todėl teikiant paraišką prekių ženklui būtina pateikti ir jo grafinį vaizdą.

Tuo tarpu pagal naują Prekių ženklų įstatymo redakciją privalomo grafinio atvaizdavimo reikalavimo nelieka. Ankstesnis grafiniam atvaizdavimui tekęs svoris dabar perkeliamas novatoriškoms technologijoms. Jos leistų pavaizduoti žymenį kaip skonį, garsą ar net kvapą taip, kad vartotojas suvoktų, jog toks žymuo yra ne kas kita kaip prekių ženklas, leidžiantis atskirti vienas prekes ar paslaugas nuo kitų.

Grafinio atvaizdavimo atsisakymas kelia naujų iššūkių – šiuo metu nėra sprendimų, kurie, pavyzdžiui, leistų pavaizduoti kvapą kaip vizualios išraiškos neturintį prekių ženklą, kuris galėtų sukurti vartotojų lengvai įsimenamą išskirtinumą. Atradus šiuos sprendimus, jie neabejotinai pasitarnautų prekių ar paslaugų pardavimui.

Nauja prekių ženklų rūšis – sertifikavimo ženklai

Šiuo metu galiojančioje Prekių ženklų redakcijoje nėra numatyti sertifikavimo ženklai. Tuo tarpu nauja Prekių ženklų įstatymo redakcija numato sertifikavimo ženklus. Jais laikomi tokie ženklai, pagal kuriuos galima atskirti prekes ar paslaugas, sertifikuotas atsižvelgiant į medžiagą, prekių pagaminimo arba paslaugų teikimo būdą, kokybę, tikslumą ar kitas charakteristikas nuo tokiu būdu nesertifikuotų prekių ar paslaugų.

Sertifikavimo ženklai gali tarnauti kaip kokybės garantas. Jie ypač naudingi ir parankūs tuomet, kai didžiuliame prekių ar paslaugų kiekyje norima išsirinkti prekę, gaminį ar paslaugą kaip patikimą, pasižyminčią ypatingomis savybėmis, todėl – išskirtinę. Tokie gaminiai ar paslaugos didina vartotojų pasitikėjimą.

Pavyzdžiui, Lietuvoje sertifikavimo ženklu galima būtų pavadinti Žemės ūkio ministerijos vardu registruotą ženklą „Ekologinis žemės ūkis“. Šiuo ženklu pažymėtas gaminys vartotojui iš karto signalizuoja, kad buvo laikomasi su ekologine gamyba susijusių teisės aktų reikalavimų, gaminant ekologiškus žemės ūkio ir maisto produktus ir renkant laukinius augalus.

Nereikės pagrįsti skubios prekių ženklo ekspertizės

Nauja įstatymo redakcija įtvirtina galimybę atlikti skubią prekių ženklo paraiškos ir ženklo ekspertizę, sumokėjus nustatytą mokestį. Palyginimui – pagal šiuo metu galiojančią tvarką ekspertizę pagreitinti galima tik teisių į prekių ženklą pažeidimo atveju (pareikštos pretenzijos kitam asmeniui, įspėjant dėl galimų prekių ženklo savininko teisių pažeidimo). Tad nebelieka reikalavimo įrodyti tokios ekspertizės pagreitinimo reikalingumo bei teisės į prekių ženklą pažeidimą, pateikiant atitinkamus įrodymus.

Ženklai registruojami tik po protesto

Keičiama prekių ženklo registravimo procedūra iš post grant į pre grant. Tai reiškia, kad Valstybiniam patentų biurui atlikus ženklo ekspertizę ir nustačius, jog ženklas atitinka absoliučius ženklui keliamus reikalavimus, ženklas įregistruojamas tik pasibaigus protesto terminui arba, jeigu protestas buvo pateiktas, pasibaigus protesto procedūrai.

Numatoma dar viena naujovė, kurios nebuvo šiuo metu galiojančioje Prekių ženklų įstatymo redakcijoje. Tai  – trečiųjų asmenų pastabos, kai bet kurie suinteresuoti asmenys, neįsitraukdami į procedūrą, galės pateikti Valstybiniam patentų biurui rašytines motyvuotas pastabas dėl pareikšto registruoti ženklo atitikimo absoliutiems reikalavimas. Tokie suinteresuoti asmenys nebus laikomi procedūrų šalimis. Apie gautas pastabas bus informuojamas tik pareiškėjas. Pastabas bus galima pareikšti per protestui skirtą terminą, o jeigu pareikštas protestas – prieš priimant sprendimą dėl protesto. Tokia procedūra suteikiama galimybė ginti viešuosius interesus, neįsitraukiant į ginčo procedūrą.

Ginčai bus sprendžiami Valstybiniame patentų biure

Siekiant sumažinti teismų darbo krūvį, įtvirtinama privaloma ikiteisminė administracinė procedūra. Tai reiškia, kad įsigaliojus naujai įstatymo redakcijai, ginčų dėl prekės ženklų nagrinėjimas ir sprendimų priėmimas priskiriamas Valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus kompetencijai. Iki šiol šie ginčai buvo sprendžiami tik teismo tvarka pateikus ieškinį. Nors teismų kompetencijoje lieka prekių ženklų ginčo bylos, kylančios po Apeliacinio skyriaus sprendimo, tačiau nauja administracinė procedūra suteikia galimybę išspręsti ginčą greičiau ir mažiau išlaidų reikalaujančiu būdu.

Valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus kompetencijai, kaip ir buvo numatyta iki šiol, lieka protestų nagrinėjimas. Tačiau nauja Prekių ženklų įstatymo redakcija numato, kad protestas bus teikiamas per tris mėnesius nuo prekių ženklo paraiškos paskelbimo, bet ne po ženklo registracijos publikacijos.

Tuo atveju, jeigu Valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus priimtas sprendimas netenkina, sprendimą bus galima skųsti, pateikiant ieškinį Vilniaus apygardos teismui, per kur kas trumpesnį terminą – nuo šešių iki trijų mėnesių nuo sprendimo priėmimo dienos.

Nauja Prekių ženklų įstatymo redakcija taip pat įtvirtina galimybę šalims ginčus dėl prekių ženklų spręsti taikiai, tiek įskaitant mediaciją, tiek šalių iniciatyva pateikiant bendrą prašymą. Taikiam ginčo sprendimui suteikiamas ne trumpesnis kaip dviejų mėnesių, bet ne ilgesnis kaip vienų metų terminas.

Įtvirtinama pareiga naudoti prekės ženklus iš tikrųjų

Nauja prekių ženklų įstatymo redakcija įtvirtina prekių ženklo nenaudojimą kaip gynybos priemonę tiek protesto, tiek ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia procedūros metu.

Įstatymu suteikiama teisė prašyti ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymų. Protesto atveju oponentui reikia įrodyti, jog ankstesnis ženklas buvo pradėtas iš tikrųjų naudoti penkerių metų laikotarpiu iki vėlesnio ženklo paraiškos padavimo datos arba prioriteto datos.

Prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojimo atveju – naudojimo įrodymai turi apimti penkerių metų laikotarpį iki prašymo pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia padavimo dienos. Nepateikus naudojimo iš tikrųjų įrodymų, protestas ar prašymas dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia, remiantis ankstesniu ženklu, bus atmestas.

Tokiu būdu įtvirtinama ankstesnių prekių ženklų savininkų pareiga naudoti prekių ženklus iš tikrųjų, neuzurpuoti rinkos „miegančiais“ ženklais ir nepiktnaudžiauti savo teisėmis į prekių ženklus.

Detalizuojamos prekių ženklų savininkų teisės ir apribojimai

Be prekių ženklo savininko teisių, numatytų galiojančioje Prekių ženklų įstatymo redakcijoje, nauja redakcija detalizuoja ženklo savininko teises tranzito atveju. Esant tokioms aplinkybėms, ženklo savininkas gali uždrausti kitiems asmenims įvežti prekių į Lietuvos Respubliką neišleidžiant jų į laisvą apyvartą Lietuvos Respublikos teritorijoje, nebent prekes gabenantis asmuo įrodo, kad ženklo savininkas neturi teisės uždrausti pateikti tas prekes rinkai galutinės paskirties valstybėje.

Bus atlyginama neturtinė žala

Naujoje prekių ženklų įstatymo redakcijoje numatoma, jog prekių ženklo savininko teises pažeidęs asmuo privalo atlyginti neturtinę žalą. Šios žalos dydį finansinę išraišką nustato teismas.

 

 

 

 

Susijusios naujienos

Po pakartotinės ekspertizės Valstybiniame patentų biure (VPB) buvo įregistruotas Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) jau ne vienerius metus naudojamas grafinis prekių ženklas „Man ne dzin“.

Šiame ginče LiJOT atstovavusi…

Primename, kad įgyvendinant Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatas nuo šių metų juridiniams asmenims taikoma prievolė Registrų centro posistemyje JANGIS pateikti informaciją apie galutinius naudos…

Gegužės 25 d. buvo minimas 4-asis Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (BDAR) gimtadienis. Kaip mums sekasi su juo gyventi? Ar prisitaikė verslas? Ar naudojasi savo teisėmis gyventojai? Kaip atrodome Europos kontekste?

Kviečiame…

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.